En facklig fredsstrategi

Arbetarrörelsen har alltid varit en viktig del av fredsrörelsen. Socialism och pacifism har överlappat varandra som rörelser, men också ofta hamnat i konflikt, då arbetarorganisationer har stött väpnad befrielsekamp eller till och med väpnade statliga interventioner för att först lägga grunden till social rättvisa, demokrati eller frihet, medan "borgerliga" eller "radikalpacifistiska" organisationer har verkat för skiljedom, en världsregering, eller ickevåldskamp, med måttot "Freden måste komma först", så att man därefter ska kunna göra sociala framsteg och uppnå högre mål.

Konflikten kan tyckas akademisk, och främjar varken fred, rattvisa eller socialism. Under det kalla kriget var det uppenbart för varje socialist att freden måste komma först, och få fredsvänner motsätter sig alla former av organiserat våld, som ett visst mått av polismakt eller rätten till självförsvar. Icke-våld framhålls som ett bättre och säkrare sätt att uppnå andra mål.

Ickedestomindre har denna skillnad i ståndpunkt alltid hämmat båda rörelser, vilket blir uppenbart vid en genomläsning av fredsrörelsehistoriken eller materialet om en facklig fredsstrategi på den här sajten. Ett färskt exempel är att IUL drog sig ur IPB för att man stödde en militär intervention i Kosovo för att förhindra ett folkmord, medan IPB motsatte sig en sådan.

Kärnvapenhotet har klingat av, och ersatts av "konflikter av låg intensitet", terrorism, "onda statsmakter" och en formidabel och sofistikerad psykologisk krigföring.

Så mycket viktigare att ha en tydlig bild, och en sammanhängande fredsstrategi i arbetarrörelsen och den fackliga rörelsen. Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetareförbund (IUL) formulerade en sådan strategi år 1989. Den är fortfarande gilitg, en god grund, och en bra strategi för hela fredsrörelsen, men det har blivit dags att se över frågorna och kraven mot bakgrund av vår nya globala ordning.

Detta är en appell till arbetarorganisationer och fackföreningar, om att lansera en ny facklig fredsstrategi!

"En facklig fredsstrategi" antogs av IULs 21:a kongress i Genève den 12-16 september 1989.

Aktuella exempel på fackliga ställningstaganden om väpnade konflikter (engelska)

Historia: Fredsrörelsens ansträngningar att nå ut till arbetarrörelsen